Serwis usługowy

Serwis o usługach

Jak zarabiać na funduszach inwestycyjnych?

Fundusz inwestycyjny jest to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych, które wpłacają uczestnicy funduszu. Nie został określony, konkretny katalog zamknięty podmiotów, które mogą stać się uczestnikami funduszu inwestycyjnego.

Tak więc uczestnikami funduszu inwestycyjnego mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Rozwiązanie dla sektora MŚP

 

Główną funkcją funduszy inwestycyjnych jest lokowanie na rynku środków pozyskanych od uczestników funduszu, przy założeniu osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu i jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Uczestniczenie w funduszu inwestycyjnym stanowi dobre rozwiązanie dla drobnych przedsiębiorców, których celem jest pomnożenie posiadanego kapitału, ale jednak nie są wyposażeni w odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, które pozwoliłyby zrealizować im ten cel. W takim przypadku rozwiązaniem jest fundusz inwestycyjny. Ważnym elementem funkcjonowania funduszy inwestycyjnych jest TFI, czyli towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Głównym zadaniem towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest zarządzanie oraz obrót wspólną masą majątkową. Dlatego właśnie uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym jest dobrym rozwiązaniem dla drobnych przedsiębiorców. Wystarczy aby przedsiębiorca zakupił jednostkę uczestnictwa danego funduszu, a towarzystwo funduszu inwestycyjnego zajmie się jego pomnożeniem.

Jak wysokie jest ryzyko inwestycyjne?

 

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych lokują otrzymane środki pieniężne w papiery wartościowe oraz prawa majątkowe. Strategia zarządzania otrzymanymi środkami pieniężnymi uzależniona jest od różnych warunków. Przede wszystkim należy ocenić stopień ryzyka, który towarzyszy inwestycji oraz określić możliwy do uzyskania zarobek. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych musi dbać o zachowanie odpowiedniej relacji między zarobkiem, a ryzykiem. Minusem uczestniczenia w funduszu inwestycyjnym jest ryzyko spadku wartości jednostek uczestnictwa, w skutek nie dających się przewidzieć sytuacji na runku.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz